Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er et nytt produkt som vi tror vil bli dominerende ved omsetning av boligeiendommer. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert ved sin gjennomgang av takstobjektet, og den tar dessuten spesielt sikte på å beskrive de forholdene som, etter takstmannens skjønn, har betydning ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten har ett nytt element som takstbransjen ikke har benyttet i sine rapporter tidligere, nemlig levetidsbetraktninger. Det er viktig at huseiere, både kjøpere og selgere, får en klar forståelse for at en brukt bolig ikke kan tilfredsstille kravene til en helt ny bolig. Det er derfor utarbeidet en tabell på generell basis med «normallevetid» for viktige bygningsdeler. I denne tabellen er normal levetid angitt som høyeste og laveste forventet teknisk levetid. Rapporten har fått meget god omtale av Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund. Disse har vært høringsorganer i utviklingen av produktet.

Boligsalgsrapporten er basert på et helt nytt dataprogram, og kan bare leveres av takstmenn som har fått den nødvendige opplæring. Vi gjennomfører boligsalgsrapport i Harstad og omegn.

Boligsalgsrapporten tar utgangspunkt i en Bygningsteknisk gjennomgang, men det vil etter hvert bli utarbeidet tilleggsmoduler som f.eks:
* Arealmåling
* Verditakst/Teknisk verdi
* Inneklima
* Offentlige påbud
* El-takst

Hva er en Boligsalgsrapport?

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir det i Boligsalgsrapporten lagt spesiell vekt på å vurdere de byggtekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en takstforretning eller en tilstandsrapport kan være aktuelle i alle sammenhenger og når som helst, er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men den er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle impliserte parter.Juridisk sett er Boligsalgsrapporten ingen garanti mot skjulte feil, da det ikke blir foretatt åpning av konstruksjoner.

Det forutsettes også at det ikke er tilbakeholdt viktig informasjon overfor takstmannen, eller at han er blitt feilinformert.Boligsalgsrapporten er skapt av takstbransjen i felleskap. Det betyr at den er standardisert, og det forenkler kjøpers muligheter til å sammenlikne ulike boliger der det foreligger Boligsalgsrapporter, også når takstmenn fra helt forskjellige organisasjoner står bak. Det er likevel nødvendig å understreke at også Boligsalgsrapporten – på samme måte som en takst eller en tilstandsrapport – bygger på utstrakt bruk av kvalifisert skjønn.

Hvem står bak?

På det tidspunkt Boligsalgsrapporten ble utarbeidet fantes det fire ulike takstorganisasjoner for takstmenn i Norge, hvor alle var delaktig i utarbeidelsen av Boligsalgsrapporten.

De fire organisasjonene var:
* NBT Norsk Byggvurdering Og Takstinstitutt AS
* NITO Takst
* NTF Norges takseringsforbund
* NTRF Norges Tilstandsrapport Forbund

I dag finnes kun to organisasjoner igjen:NITO Takst og NTF Norges takseringsforbund.

Samarbeid gir resultater:
De fire daværende takstorganisasjonene i Norge utarbeidet for første gang et felles produkt: BOLIGSALGSRAPPORTEN. Den samlede kompetansen disse organisasjonene har, er derfor grunnlaget for Boligsalgsrapporten.
Med utgangspunkt i at en samlet bransje står bak, har også Forbrukerrådet funnet det riktig å bidra ved å delta i en egen klagenemnd. Slik er Boligsalgsrapporten kvalitetssikret. Formålet er å gi selgere og kjøpere et verktøy som skaper best mulig trygghet ved eierskifte.

Klageordning:
Boligsalgsrapporten er som nevnt et nytt, men gjennomarbeidet verktøy. Skulle likevel oppdragsgiver finne grunn til å klage, kan dette gjøres kostnadsfritt. Det finnes en egen klagenemnd som består av tre personer: En fra bransjen, en oppnevnt av Forbrukerrådet og en formann som er jurist.
Klageordningen er opprettet for å skape tillit hos alle aktørene i markedet, og for å løse eventuelle tvister. Her finner du klagenemnda:

Boligsalgsrapportens klagenemnd
Sekretariatet
Postboks 155 – Sentrum
0102 Oslo

Boligsalgsrapporten

Boligsalgsrapporten er et grundig og omfattende dokument, men har også sine begrensninger.
Siden bygningskonstruksjoner ikke åpnes, vil skjulte feil ikke alltid kunne påvises uten foreliggende opplysninger eller dokumentasjon. Vurderinger som foretas vil derfor bygge på kvalifisert skjønn.
Boligsalgsrapporten består av en grunndel og noen tilleggsmoduler som benyttes etter avtale og ønske fra oppdragsgiver.

Boligsalgsrapportens struktur:
Struktur, metodikk og terminologi utføres i samsvar med gjeldende standarder, etter Norsk Standard der slike foreligger. Man benytter «tilstandsgrader» for å angi eventuelle byggtekniske tilstandssvekkelser.

Befaring:
Det blir utført visuelle observasjoner, og inspeksjoner på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen. Våtrom blir inspisert spesielt.

Levetidsbetraktninger:
Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til levetidstabell. Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

Tilleggsundersøkelser:
Etter nærmere avtaler kan takstmannen foreta ønskede tilleggundersøkelser. Boligsalgsrapportens tilleggsmoduler legger til rette for dette.

Dokumentkontroll:
Her vil det fremgå hvilke dokumenter som er lagt til grunn for rapporten. Dette gjelder både dokumenter som oppdragsgiver legger fram, og dokumenter takstmannen eventuelt må ha behov for å fremskaffe i tillegg.

Innhold og fordeler:
Hovedhensiktemålet er å skape trygghet for både selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet.
Boligsalgsrapporten skal bidra til et tryggere boligsalg. Rapporten er tilpasset Avhendingsloven.

Det betyr at forholdet som ofte ellers kan føre til konflikter, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i Boligsalgsrapporten. Levetidsbetraktningene er en sentral del av dette.
Etter hvert som Boligsalgsrapporten kommer i stadig mer utstrakt bruk, oppnår man at markedet får en type rapport, og at vurderingsgrunnlaget er det samme uansett takstmann. Felles instruks gir bedre kontrollmuligheter og kvalitetssikring, og et best mulig grunnlag for å lage salgsprospekt.

Resultatet av å benytte Boligsalgsrapport vil være mindre usikkerhet og føre til færre tvister. Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som for selger.

Egenerklæringen forenkler selgers opplysningsplikt:
Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er også standardisert, og er en «sjekkliste» som er enkel å bruke. Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring.

Egenerklæringen berører bl.a. historiske forhold, f. eks tidligere skadesituasjoner. Andre temaer er forhold som kan være avhengige av årstid, og f. eks ombygginger eller utbedringer som er foretatt.
Offentlige kontroller som er gjennomført er et eget tema, det samme gjelder aktuell dokumentasjon av boligen.
Ved å gjennomgå og fylle ut egenerklæringen så nøyaktig som mulig, blir også Boligsalgsrapporten riktigst mulig.

Hvordan skaffer jeg meg en Boligsalgsrapport?

Ta kontakt med oss og gjør en avtale. Vi vil da orientere deg om hva du selv trenger å fremskaffe av nødvendig dokumentasjon, og hvilke tilgjengelighet til boligen som er nødvendig.